Prosiect FEIGHT

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar bwysigrwydd hyfforddiant parhaol i athrawon VET sy’n wynebu’r angen i gwtogi ar y nifer o bobl ifanc sy’n gadael ysgol yn gynnar erbyn diwedd y degawd hwn.

Mae cwtogi ar adael ysgol yn gynnar yn delio â’r amcanion ar gyfer “tyfiant craff” trwy wella safonau addysg ac hyfforddiant ac hefyd yr amcanion ar gyfer “tyfiant cynhwysol” trwy delio ag un o’r prif ffactorau sy’n creu’r perygl o ddiweithdra, tlodi a gwaharddiad cymdeithasol

 

Crynodeb

Bwriad y prosiect “Yr 8 ateb ar gyfer ymladd gadael ysgol yn gynnar yn VET” yw rhoi arwydd cryf a gweladwy i ysgolion Ewropeaidd VET ac awgrymu rhai atebion posib i’r perwyl o gwtogi ar y nifer o bobl ifanc sy’n gadael ysgol yn gynnar yn VET.

Prif amcan y prosiect yw darganfod y prif ffactorau mewn gadael ysgol yn gynnar yn VET, er mwyn cwtogi ar y sawl sy’n adlamu allan trwy gynyddu cymhelliant myfyrwyr VET a’u helpu i addasu i’r Gymdeithas Dysgu Gydol Oes. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar athrawon sy’n gweithio gyda myfyrwyr VET, gan gynnwys grwpiau sy’n wynebu perygl mwy o adael ysgol yn gynnar megis plant gyda chefndir cymdeithasol-economaidd dan anfantais, cefndir mudol neu anghenion addysgol arbennig. Mae angen ar athrawon grwpiau o fyfyrwyr fel hyn llawer o sgiliau meddal er mwyn cefnogi, deall a chymell y myfyrwyr i barhau â’u haddysg orfodol fel y gallant ennill diploma, cymwysterau neu dystysgrif. Mae hi hefyd yn hanfodol i adeiladu ymwybyddiaeth ymysg rheolwyr ysgol a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau ym maes VET ynglyn â’r broblem eisoes o adael ysgol yn gynnar.

Mae’r consortiwm yn cynnwys 6 phartner o 4 gwlad: 3 gwlad o’r Undeb Ewropeaidd (yr Iseldiroedd, yr Eidal a’r Deyrnas Unedig) ac un gwlad sy’n ymgeisydd (Twrci). “Mae strwythur y consortiwm yn amrywiol ac yn gynhwysol: darparwr addysg i oedolion, corff gwirfoddol, canolfan i bobl sy wedi adlamu allan, awdurdodau rhanbarthol a chwmni cynhyrchu cyfryngol.”

 

The 8 solutions

Method 1. Working with real assignments

Method 2. Using outdoor activities and training in nature

Method 3. Extracurricular activities (e.g., music, dance, crafts, arts)

Method 4. Peer training

Method 5. E-learning

Method 6. Using music, art, play, drama as teaching methods

Method 7. Soft skills (team building, team working, communication)

Method 8. Learning by doing in VET, in a real-life situation

Ardrawiad

Ardrawiad tymor byr: cwtogi’r nifer sy’n adlamu allan trwy gymell myfyrwyr VET ac hyfforddi eu hathrawon.

Ardrawiad tymor hir: cefnogi gwerthoedd Dysgu Gydol Oes ac agwedd rhagweithiol i fywyd dyddiol tu fewn a thu allan i’r ysgol.

 

Up